ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 1. Η χρήση του παρόντος site –www.enepam.gr -–www.trustonline.gr - (στο εξής Ιστότοπος) υπόκειται στους κατωτέρω όρους και η χρήση του αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του Ιστότοπου, οφείλει να απέχει και μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

 

2. Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον κύριο του Ιστότοπου, ο οποίος ουδεμία ευθύνη (εγγυητική, αποζημιωτική ή άλλη) για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

 

3. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει διασυνδέσεις ή ενδείξεις αναφορικά με άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν και διαχειρίζονται τρίτοι. Ο κύριος του Ιστότοπου δεν χειρίζεται ούτε ελέγχει και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία που εμπεριέχεται σε αυτές. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους νόμιμους εκπρόσωπους των εν λόγω ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

 

4. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου διατίθεται «ως έχει»  και δεν παρέχεται  καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ο κύριος του Ιστότοπου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, ο κύριος του Ιστότοπου δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που του τίθενται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά, το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων των οποίων, αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο ο χρήστης.

 

5. Ο χρήστης (στην έννοια του οποίου συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο, με ή χωρίς δικαιώματα χρήσης, με ή χωρίς σύνδεση, καθώς και οποιοσδήποτε ευθύνεται κατά το νόμο για πράξεις τρίτου προσώπου που το χρησιμοποιεί, πχ ο δικαστικός συμπαραστάτης ή ο νόμιμος κηδεμόνας ανήλικου) δηλώνει ότι είναι νομικά ικανός. Αν η χρήση του Ιστότοπου γίνεται κατόπιν συνδέσεως με αυτό με τα στοιχεία σύνδεσης του χρήστη, αποδέχεται ότι είναι προσωπικά και οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του Ιστότοπου, ακόμα και αν η χρήση του γίνεται από άλλους, π.χ. πρόσωπα που διαμένουν με αυτόν. O εγγεγραμμένος χρήστης συμφωνεί να απαγορεύει κάθε χρήση του Ιστότοπου σε τρίτους, ιδίως ανηλίκους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον λογαριασμό του ή το όνομά του.

 

6. Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο για: 

α. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ή μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικο (προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα κλπ.) ή παράνομο ή, εν γένει, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει τον κύριο του Ιστότοπου ή οποιονδήποτε τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών, 

β. αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), καθώς και οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει κακόβουλο λογισμικό με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλισμικού υπολογιστών, 

γ. Κάθε άλλη ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, 

δ. Οποιαδήποτε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. 

Οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω δύναται να επιφέρει, πέραν των άλλων νόμιμων κυρώσεων, και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

 

7. Όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  του κύριου του Ιστότοπου (ο οποίος διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού) και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου διατίθεται στους χρήστες για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου χωρίς έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνισή του περιεχομένου στον Ιστότοπο σε καμμία περίπτωση δεν συνεπάγεται μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του περιεχομένου γίνεται υπό την απόλυτη ευθύνη του χρήστη και ουδεμία ευθύνη για αυτό φέρει ο κύριος του Ιστότοπου.

 

8. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη υπόκειται στους όρους της παρούσας καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Με την χρήση του Ιστότοπου, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι αν παρέχει ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα, αυτές θα τύχουν επεξεργασίας και θα ενσωματωθούν σε αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή και για τα οποία ο κύριος του Ιστότοπου χαρακτηρίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Δεν συλλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να έχει, σε οποιαδήποτε στιγμή, πρόσβαση στο αρχείο και να απαιτεί διόρθωση ή διαγραφή όσων δεδομένων τον αφορούν. Η εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων είναι εγγυημένη, ωστόσο αυτά μπορούν να αποκαλυφθούν στις αρμόδιες δημόσιες αρχές, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου. Ο χρήστης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιεί. Ο κύριος του Ιστότοπου έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, τα οποία διασφαλίζονται ως απόρρητα, με πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα). Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός χρήστη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

 

9. Όπως στους περισσότερους ιστότοπους στο διαδίκτυο έτσι και στον Ιστότοπο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται cookies ή/και παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα  του Ιστότοπου ενδέχεται να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστόστοπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

10. Η χρήση του Ιστότοπου και κάθε θέματος που συνδέεται με αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση αρμοδιότητας, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά. Η απόπειρα προηγούμενης φιλικής επίλυσης είναι υποχρεωτική. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Ο κύριος του Ιστότοπου δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών του σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο, διαχειριστή. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κυρίου του Ιστότοπου ή του διαχειριστή του και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Σε περίπτωση χρήσης του Ιστότοπου από άλλη χώρα εκτός Ελλάδας, ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί και τη νομοθεσία της χώρας αυτής. 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τα νέα μας στο e-mail σας


toplink